การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
A Construction of Health Related Physical Fitness for Aging

           ปัจจุบันประชากรที่เป็นผู้สูงอายุของประเทศไทยได้มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 10.78 ล้านคน ในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2533 – 2563 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ้างถึงใน บรรลุ , 2540) ซึ่งอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้นนี้ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เพราะจะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดี ป้องกันและฟื้นฟูโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคข้อเสื่อม ทำให้การทรงตัวและการเคลื่อนไหวของร่างกายคล่องแคล่วว่องไวขึ้น และยังช่วยลดความเครียด สภาวะซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การออกกำลังกาย และการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางร่างกายของผู้สูงอายุได้มีดัชนีวัดระดับของสภาวะทางด้านสุขภาพ ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะได้นำแบบทดสอบดังกล่าวไปใช้เพื่อการประเมินสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนการสร้างรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายต่อไป


แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ได้สร้างขึ้นมาครั้งนี้ประกอบด้วย รายการทดสอบจำนวน 7 รายการ ดังต่อไปนี้ คือ

            สำหรับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุฉบับนี้ เป็นแบบทดสอบที่มีความถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของผู้สูงอายุชาวไทย และได้ผ่านกระบวนการของการวิจัยมาอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยแบบทดสอบดังกล่าวมีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างทุกรายการ ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.728-0.968 และค่าความเป็นปรนัยอยู่ระหว่าง 0.818-1.000 และผู้วิจัยได้ใช้ชื่อแบบทดสอบฉบับนี้ว่า “KASETSART Health Related Physical Fitness Test for Aging”

 

สุพิตร สมาหิโต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2 942-8675, 0-2 942-8770