1. "วัฒนธรรมผ้าเผ่าไท ในประเพณีแต่งงาน"
  อรไท ผลดี
  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์/สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
 2. วิวิธวิจัยสายมนุษยศาสตร์
  ปราณี จงสิจริตธรรม คณะมนุษยศาสตร์
  1. การรู้สารสนเทศของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   จารุณี  สุปินะเจริญ และ นัดดาวดี  นุ่มนาค
   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์
  2. แนวโน้มการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เปรียบเทียบ
   เรื่องแรงจูงใจ

   ยุพกา  ฟูกุชิม่า และคณะ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
  3. การใช้สื่อมัลติมีเดียในการเรียนการสอนแบบร่วมมือกัน ในวิชาการแปลภาษาเยอรมัน II
   จุฑามาศ  นามสูงเนิน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
  4. การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาเยอรมันพื้นฐาน I
   วลี  เฑียรบุญเลิศรัตน์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
  5. ลีลาการใช้ภาษาในบทพรรณนาโวหารในวรรณกรรมบันเทิงคดี : กรณีศึกษานวนิยายของทมยันตี
   สิริวรรณ   นันทจันทูล คณะมนุษยศาสตร์
  6. การละประธานในภาษาไทย
   กิติมา  อินทรัมพรรย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
  7. ความสัมพันธ์ระหว่างความเคร่งครัดทางศาสนากับการตีความหมายคำว่า “โกหก”  ในภาษาไทย : การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์ต้นแบบ
   จริลวิไล  จรูญโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์
  8. กิจกรรมเสริมหลักสูตรผ่านเว็บ: กรณีศึกษาวิชามรดกไทย
   เปรมฤดี ชอบผล คณะมนุษยศาสตร์
  9. การเปิดรับธรรมะ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
   ศศิยา วิจิตรจามรี ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์
  10. เลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตา : การสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศในนวนิยายเรื่อง ทางสายที่สาม
   ของกีรตี ชนา

   นัทธนัย ประสานนาม ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
 3. เครือข่ายคุณค่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
  "ข้าวเกิดบุญ"
  จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
 4. -การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวนเพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากร
  ชายฝั่ง

  เดชา  ดวงนามล และคณะ
  สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  -การสำรวจ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวน จังหวัดระนอง
  สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ และคณะ
  สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์