นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

 

อรอนงค์ นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

     ในปัจจุบันมีการพัฒนางานวิจัยเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวได้มากมายหลายชนิด จากผลงานของคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์เกษตร ตลอดจนสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทำให้ได้องค์ความรู้ที่ต่อเนื่องเป็นระบบสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวได้ โดยเป็นงานวิจัยในเชิงประสมประสานระหว่างงานวิจัยพื้นฐานให้สอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปข้าว และผลพลอยได้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อการส่งออก เช่น

      - ผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกปรุงรสแช่เยือกแข็ง
      - ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว
      - โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแปรรูปขนมจีนอบแห้งและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป
      - การพัฒนาก๋วยเตี๋ยวจันท์แช่เยือกแข็ง
      - ผลของกระบวนการใช้ความร้อนฆ่าเชื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทชนิดอ่อนตัวที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
      - ผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากข้าวพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทชนิดอ่อนตัวเพื่อการส่งออก
      - ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการส่งออก
      - การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวจากข้าวผสมผลไม้โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
      - การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
      - การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าว
      - การเพิ่มมูลค่าข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์
      - การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของโปรตีนรำข้าวเข้มข้นเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
      - การผลิตน้ำมันรำข้าวคุณภาพสูง
      - การใช้ข้าวคุณภาพต่ำทดแทนข้าวสาลีในอุตสาหกรรมการหมักซีอิ๊ว
      - การพัฒนาสารกั้นสีจากแป้งข้าวในการย้อมผ้าแบบรีซีสต์
      - การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคและการทดสอบตลาดต่อผลิตภัณฑ์ข้าวต้นแบบ
      - การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าว
      - การศึกษาศักยภาพเพื่อการส่งออกของผลิตภัณฑ์ข้าวที่สำคัญ


รูปภาพผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

                            
                              ภาพที่ 1 ลักษณะของข้าวหุงสุกปรุงรสพร้อมบริโภค (หลังการคืนรูป)

              
                     ภาพที่ 2 บรรจุภัณฑ์ขนมจีนอบแห้ง และ        ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวกล้อง
                      น้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูปสายทิพ ในแบบต่าง ๆ

                
                                                              ภาพที่ 4 บาติกจากแป้งข้าว

                                               
                                              ภาพที่ 5 อาหารขบเคี้ยวจากข้าวผสมผลไม้อัดแท่ง