หลักธรรมคุ้มครองโลกเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันสมควรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
The Lokapala-Virtue for the Prevention of Sexual Affairs before an Appropriate Age of
Kasetsart University Students, Bangkok.

        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ธรรมคุ้มครองโลกในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสนใจทางพระพุทธศาสนา และการคบเพื่อนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถาม สอบถามนิสิตจำนวน 320 คน

         ผลการวิจัยพบว่านิสิตมีการนำธรรมคุ้มครองโลกไปใช้ในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร กล่าวคือนิสิตมีความอายและกลัวในการจับมือถือแขนแฟนทั้งในที่สาธารณะและที่ลับตา มีความอายและกลัวในการที่จะมีเพศสัมพันธ์ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ในครอบครัวอยู่ในระดับใช้ได้ นิสิตมีความสนใจในพระพุทธศาสนาและมักบอกเพื่อนในทางที่ดี และชักชวนเพื่อนไปวัดสวดมนต์ ปัจจัยเรื่องเพศและคณะต่างกันมีความสัมพันธ์กับการนำหลักธรรมคุ้มครองโลกไปใช้ในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ส่วนปัจจัยเรื่อง เกรดเฉลี่ยไม่มีความความสัมพันธ์กับการนำหลักธรรมคุ้มครองโลกไปใช้ในการป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร นอกจากนี้นิสิตยังมีข้อเสนอแนะในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรว่า ควรให้การศึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง และไม่ควรอยู่ด้วยกันสองต่อสอง

 
คณะผู้วิจัย:
ดร.สิงห์คำ นันต๊ะภูมิ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1508 ต่อ 109