โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรู้ด้วยตนเอง : ภาษาอังกฤษ 1-2
CAI Program for Self-Learning : Basic English 1-2

      ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว แต่การเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน มีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น จำนวนผู้เรียนในชั้นเรียนที่มีจำนวนมาก ระยะเวลาในการเรียนจำกัด ลักษณะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้สิ่งเดียวกัน พร้อม ๆ กัน และเป็นการเรียนรู้แบบทางเดียว จากบทเรียนหนึ่งไปอีกบทเรียนหนึ่ง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการและควบคุมการเรียนรู้ทั้งหมด

         โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรู้ด้วยตนเอง : ภาษาอังกฤษ 1-2 เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นจากการศึกษาปัญหาของผู้เรียนในด้านการออกเสียง การฟัง การอ่าน และโครงสร้างทางภาษา โปรแกรมนี้ประกอบด้วยบทเรียนด้าน 1) ระบบเสียงภาษาอังกฤษ โดยเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยของผู้เรียนคนไทย 2) การจับประเด็นจากการฟังโดยการฟังเรื่องต่าง ๆ ที่มีระดับความยาก ในระดับเบื้องต้น และระดับปานกลาง 3) การอ่านจับประเด็นและรายละเอียด ตลอดจนการอ่านเร็ว 4) ไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษาสำคัญ ๆ

          โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรู้ด้วยตนเอง : ภาษาอังกฤษ 1-2 นี้ มีลักษณะที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ และฝึกฝนบทเรียนที่สนใจได้โดยตรง เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยกำหนดให้สามารถ ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน มีแบบทดสอบการเรียนรู้ การให้คะแนน ตลอดจนคำอธิบาย ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วตามความต้องการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานให้เข้มแข็ง และพัฒนาต่อไปในระดับสูงได้

 
คณะผู้วิจัย:
ผศ.ดร.พรศิริ ม่วงสมัย
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1603