1. การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : จากวิจัยสู่รากหญ้าและอุตสาหกรรม
  โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
 2. สายต้นอ้อยดีเด่น
  ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
 3. อ้อยพันธุ์กำแพงแสน 94-13 (กพส 94-13)
  เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
 4. มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่...ห้วยบง 60
  วิจารณ์ วิชชุกิจ
  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
 5. ผลของปุ๋ยมูลไก่ ยิบซั่ม และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินชุดวาริน และมาบบอน
  ประภาส ช่างเหล็ก
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
 6. ฟลาวจากมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
  วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 7. ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตหัวใต้ดินของบุกไข
  สุเมศ ทับเงิน
  สถานีวิจัยเขาหินซ้อน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
 8. ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ใหม่ต่อการควบคุมเชื้อ Xanthomonas campestris pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง
  สุดฤดี ประเทืองวงศ์
  ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
 9. โรงเรือนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ - ไม้ประดับสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด
  สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ
  สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
 10. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับงานพัฒนากล้วยไม้ในประเทศไทย
  จิตราพรรณ พิลึก
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
 11. การผลิตคาลล่าลิลลี่เพื่อการค้า
  บัวบาง ยะอูป
  สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
 12. พุทธรักษาพันธุ์ใหม่ที่ได้จากการฉายรังส
  อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
  ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
 13. การใช้รังสีแกมมาเหนี่ยวนำให้แพรเซี่ยงไฮ้กลายพันธุ์
  อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
  ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
 14. อะโวกาโดเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
  ฉลองชัย แบบประเสริฐ
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
 15. พันธุ์กล้วย และกล้วยพันธุ์ใหม่
  เบญจมาศ ศิลาย้อย
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
 16. น้อยหน่าลูกผสมเพชรปากช่อง
  เรืองศักดิ์ กมขุนทด
  สถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
 17. แนวทางการผลิตผลไม้นอกฤด
  ฉลองชัย แบบประเสริฐ
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
 18. การเพิ่มคุณภาพผลพลับโดยพันธุ์ที่ให้เกสรตัวผู้ในประเทศไทย
  วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์
  สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
 19. ผลของช่วงเวลาการตัดแต่งกิ่งและการให้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของราสพ์เบอรี่
  ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
 20. การผลิตต้นไหลสตรอเบอรี่โดยการใช้วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
 21. งานวิจัยและงานบริการวิชาการ ของศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน
  ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 22. มหัศจรรย์ผักพื้นบ้าน
  ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 23. การพัฒนาวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีพืชเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก
  สมบัติ ชิณะวงศ์
  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
 24. การพัฒนาและการจัดการระบบการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
  ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
 25. การผลิตหม่อนไหมครบวงจรเพื่อเกษตรยั่งยืน
  อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
  ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
 26. การเคลือบเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรอินทรีย์
  ภาณี ทองพำนัก
  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 27. ผลิตผักปลอดภัยภายใต้ระบบ GAP
  ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 28. ข้าวเคลือบสมุนไพร
  สุรัตน์วดี จิวะจินดา
  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 29. เกษตรอุตสาหกรรมนิเวศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์
  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 30. การใช้ประโยชน์แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมทอด
  เพ็ญชวัญ ชมปรีดา
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 31. ข้าวหุงสุกเร็ว
  ปริศนา สุวรรณาภรณ์
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 32. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผัก และผลไม้แผ่น
  อนุวัตร แจ้งชัด
  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 33. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ "สแนคข้าวกล้อง"
  จุฬาลักษณ์ จารุนุช
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 34. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากแป้งผสมข้าวสาลีและข้าวเจ้า
  สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 35. ผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากข้าวพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวเพื่อการส่งออก
  วารุณี วารัญญานนท์
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 36. การพัฒนาแยมมะละกอเพื่อการค้า
  ช่อลัดดา เที่ยงพุก
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 37. การสืบค้นการใช้ประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ
  ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 38. บทบาทของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
  สุนีย์ โลกนิยม
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 39. ความปลอดภัยของอาหาร: บทบาทของศูนย์ประกันคุณภาพอาหาร
  ธนิต หงษ์ดุสิต
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 40. ชุดตรวจสอบว่องไวเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
  สุดสาย ตรีวานิช
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 41. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะม่วงเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
  มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 42. ผลิตภัณฑ์อาหารจากชิ้นส่วนซี่โครงและกระดูกสันหลังจระเข้
  วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 43. สถานการณ์ความเสี่ยงของการบริโภคอาหาร
  ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 44. การล้างผักสดอย่างไรให้ปลอดจากเชื้อโรคทางเดินอาหาร
  วราภา มหากาญจนกุล
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 45. สารก่อมะเร็งในเครื่องปรุงผสม
  มาลัยวรรณ อารยะสกุล
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 46. ทอดปาท่องโก๋อย่างไรให้ปลอดภัย
  เนื้อทอง วนานุวัธ
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 47. การพัฒนาวิธีการผลิตไข่เยี่ยวม้า เพื่อลดการตกค้างของโลหะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
  วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 48. ผลของเครื่องเทศและสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร
  สิริพร สธนเสาวภาคย์
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 49. เทคนิคการแปรรูปเพื่อเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง
  ปราณิศา เชื้อโพธิหัก
  ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
 50. ผลกระทบของปุ๋ยต่อปริมาณไนเตรตไนไตรท์
  อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
 51. การสะสมและวิธีการลดไนเตรทในผักกาดหอมที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน
  ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
 52. เวลาถึงอุณหภูมิสูงสุด 60 นาที และเวลาที่อุณหภูมิสูงสุด 120 นาทีการผลิตและฟอกเยื่อปอสาที่มีมลภาวะต่
  วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 53. ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดก้อนอนามัย (55)
  จงรัก วัชรินทร์รัตน์
  สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนา
 54. การหาปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับกรรมวิธีการผลิตโอเอสแอลจากเศษเหลือไม้ยางพารา
  พรรณนิภา มาลานิตย์
  ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
 55. วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อทดแทนไม้
  ทรงกลด จารุสมบัติ
  ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
 56. การพัฒนาไม้ประกอบพลาสติก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
  ธนดล สัตตบงกช
  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 57. หุ่นจำลองจากยางพารา : สื่อประหยัดของการศึกษาไทย
  อภินันท์ สุประเสริฐ
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 58. การขยายเชื้อบักเตรีฆ่าหนอนและลูกน้ำยุงแบบง่ายสำหรับเกษตรกรระดับรากหญ้า
  ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 59. ดักแด้ไหมวัตถุดิบแหล่งโปรตีนในอาหารปลาดุก
  อรพินท์ จินตสถาพร
  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ คณะประมง
 60. กวาวเครือ : สมุนไพรเพิ่มมูลค่าปลานิล
  อรพินท์ จินตสถาพร
  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ คณะประมง
 61. ลดต้นทุนอาหารสัตว์น้ำด้วยมันสำปะหลัง
  อรพินท์ จินตสถาพร
  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ คณะประมง
 62. การใช้อาร์ทีเมียอนุบาลลูกสัตว์น้ำ
  วิชิต เสมาชัย
  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ คณะประมง
 63. กลยุทธ์การกำจัดหอยเชอรี่โดยการใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ
  ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ
  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ คณะประมง
 64. การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบพัฒนา (แบบแพเชือก) และ การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
  สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
  สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง
 65. การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามคุณภาพ
  ชลอ ลิ้มสุวรรณ
  ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
 66. การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
  ชลอ ลิ้มสุวรรณ
  ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
 67. ศักยภาพของพื้นที่เลี้ยงหอยบริเวณปากแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
  จันทรา ศรีสมวงศ์
  ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
 68. การทำฟาร์มกวางรูซาเพื่อขยายพันธุ์และผลิตเขากวางอ่อน
  ชัยณรงค์ คันธพนิต
  ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
 69. การใช้ต้นข้าวโพดฝักอ่อนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม
  จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์
  ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
 70. การใช้แรงบีบรัดตัวของปีกมดลูกกำหนดระยะเวลาเหมาะสมในการผสมเทียมโค
  จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์
  ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
 71. การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางเคมีของฮีโมโกลบินโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนและกระบือปลัก
  อาภัสสรา ชูเทศะ
  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
 72. สารธรรมชาติกำจัดเห็บ หมัด เหา ของสัตว์เลี้ยง และไรขี้เรื้อนของสุนัข แมว
  ณรงค์ จึงสมานญาติ
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 73. ชุดตรวจสอบหาสารปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมและเนื้อสัตว
  ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง
  ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 74. การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT เพื่อการคัดเลือก (screening test) วัตถุดิบในอาหารสัตว์และถั่ว
  สุวรรณา กลัดพันธุ์
  ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
 75. การเปรียบเทียบลักษณะที่ศึกษาจากไซโทเจเนติกในเพศผู้และเพศเมียของ Cycas  
  นิตย์ศรี แสงเดือน
  ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 76. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริการชุมชน
  นันทนา ชื่นอิ่ม
  ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
 77. การตรวจสอบความเรียบของโต๊ะระดับโดยใช้แสงเลเซอร์
  ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
 78. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยการหมักแบบแห้ง, ถังแพคเบดและระบบควบคุมโนมัติ
  เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 79. หน่วยวิจัยด้านระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวลและความร้อน
  ธงไชย ศรีนพคุณ
  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 80. จานรับสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
  ณัฎฐกา หอมทรัพย์
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 81. ศักยภาพของการใช้ Metakaolin ในงานซ่อมแซม และงานคอนกรีตกำลังสูง
  สุวิมล สัจจวาณิชย์
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 82. คุณสมบัติระยะยาวของคอนกรีตผสมเถ้าลอย
  ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 83. เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัต
  มนตรี ค้ำชู
  ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
 84. กระป๋องน้ำหยดให้ปุ๋ยมือถือแบบประโยชน์สูงสุดประหยัดสุด
  มนตรี ค้ำชู
  ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

 85. การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
  สมชาย แสวงกิจ
  วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
 86. การพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะแบบครบวงจรสู่ชุมชน
  บุญมา ป้านประดิษฐ์
  ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 87. เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูป
  เสกสรร สีหวงษ์
  ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 88. เครื่องอัดฟางหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
  เสกสรร สีหวงษ์
  ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 89. เครื่องแยกเปลือกและเนื้อหอยเชอรี่
  เสกสรร สีหวงษ์
  ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 90. เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก
  สุรัตน์วดี จิวะจินดา
  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 91. เครื่องจักรเกษตรกรรมขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเขตกรรม
  สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
 92. ฟาร์มเลี้ยงตัวอ่อนหอยมุกไฮเทค
  ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 93. หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ยานที่เบากว่าอากาศ
  ปองวิทย์ ศิริโพธิ์
  ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 94. เทคโนโลยีระบบกริดและคลัสเตอร์
  ภุชงค์ อุทโยภาศ
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 95. การศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลทางการเกษตรโลก WAICENT
  พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 96. การประยุกต์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาเพื่อชีวสารสนเทศ
  พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 97. การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรไทย
  อนงค์นาฎ ศรีวิหค
  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
 98. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าขนาดใหญ่
  กาญจน์เขจร ชูชีพ
  ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
 99. การพัฒนาอรรถาภิธานและฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทย
  อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
  ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด
 100. หกสิบปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
  ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 101. เทคโนโลยีสายมนุษยศาสตร์
  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
  คณะมนุษยศาสตร์
 102. วัฒนธรรมผ้าเผ่าไท
  อรไท ผลดี
  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
 103. การพัฒนาศักยภาพครูด้วยการทำวิจัยแบบง่าย
  เสาวพร เมืองแก้ว
  ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 104. จัดการเงินฝากอย่างไรในภาวะดอกเบี้ยต่ำ
  ศิรินุช อินละคร
  คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
 105. รูปแบบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการของบุคลากรระดับปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ตรัง
  ปรียา อุนรัตน์
  คณะมนุษยศาสตร์
 106. การถ่ายทอดเทคโนโลยีของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม "สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจไทย"
  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
 107. การถ่ายทอดผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสื่อ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 108. แนะนำฐานข้อมูลการวิจัย และโฮมเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา
  ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา